Sipariş No. Ürün Kodu Kapasite d D L2 L1
Order No. Product Code Capacity (mm) (mm) (mm) (mm)
245.50.20.090 B-BT40-RM20C-L090 6 – 20 20 48 80 90
245.50.20.130 D-BT40-RM20C-L130 6 – 20 20 48 80 130
245.50.20.160 D-BT40-RM20C-L160 6 – 20 20 48 80 160
245.50.20.200 D-BT40-RM20C-L200 6 – 20 20 48 80 200
245.50.32.100 D-BT40-RM32C-L100 6 – 32 32 68 80 100
245.50.32.130 D-BT40-RM32C-L130 6 – 32 32 68 80 130
245.50.32.160 D-BT40-RM32C-L160 6 – 32 32 68 80 160
245.50.32.200 D-BT40-RM32C-L200 6 – 32 32 68 80 200
255.50.20.070 D-BT50-RM20C-L070 6 – 20 20 48 80 70
255.50.20.130 D-BT50-RM20C-L130 6 – 20 20 48 80 130
255.50.20.160 D-BT50-RM20C-L160 6 – 20 20 48 80 160
255.50.20.200 D-BT50-RM20C-L200 6 – 20 20 48 80 200
255.50.32.095 D-BT50-RM32C-L095 6 – 32 32 68 80 95
255.50.32.130 D-BT50-RM32C-L130 6 – 32 32 68 80 130
255.50.32.160 D-BT50-RM32C-L160 6 – 32 32 68 80 160
255.50.32.200 D-BT50-RM32C-L200 6 – 32 32 68 80 200

 

Sipariş No. Ürün Kodu Kapasitesi Pens Tipi Pensler
Order No. Product Code Capacity Pens Type Collets
245.50.20.00 D-BT40-RM20-SET 43983 RM20 6-8-10-12-16
245.50.32.00 D-BT40-RM32-SET 11841 RM32 6-8-10-12-16-20-25
255.50.20.00 D-BT50-RM20-SET 43983 RM20 6-8-10-12-16
255.50.32.00 D-BT50-RM32-SET 11841 RM32 6-8-10-12-16-20-25